top of page

Sankcijų grupės vyriausiasis specialistas – Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija

Darbas

2023 m. birželio 1 d.

Galioja iki:

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vyriausiojo specialisto pareigas

Skelbiama atranka į Sankcijų grupės vyriausiojo specialisto pareigas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

Pareigybės lygis A2, pareiginės algos koeficientas nuo 7,5 iki 9,1 (priklauso nuo profesinio stažo).Darbuotojo funkcijos:

1. suderinus su grupės vadovu informuoja atitinkamas Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes apie aktualius grupės veiklos klausimus, prižiūri su grupės veikla susijusių diplomatinių instrukcijų vykdymą, horizontalių pavedimų grupei vykdymą ir kontrolę;

2. pagal grupės kompetenciją užtikrina įslaptintos bei neįslaptintos informacijos priėmimą, registravimą, saugojimą, dauginimą bei išplatinimą darbuotojams;

3. atlieka grupėje gaunamų raštų vykdymo kontrolę;

4. tvarko ir archyvuoja grupės bylas, rengia grupės dokumentacijos planą;

5. pildo grupės darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

6. pagal savo kompetenciją rengia pažymas ir atsakymus į oficialius raštus;

7. administruoja grupei skirtus asignavimus; teikia grupės vadovui informaciją apie jų panaudojimą;

8. organizuoja grupės vykdomus viešuosius pirkimus;

9. padeda organizuoti grupės renginius, grupės organizuojamus darbinius susitikimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius, vizitus;

10. deda grupės ruošiamas pozicijas į LINESIS sistemą bei grupės kompetencijos ribose pildo priimtų Europos Sąjungos teisės aktų (reglamentų ir sprendimų) perkėlimo į Lietuvos teisę planus LINESIS sistemoje.

10. tvarko grupės vadovo darbotvarkę, komandiruotes ir vizitus;

11. organizuoja grupės svečių priėmimą;

12. prireikus vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo tarnybinius pavedimus, susijusius su grupės veikla.Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4. sugebėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti plačių interesų, komunikabiliam;

5. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;

6 atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Asmens dokumento kopiją;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą (CV);

4. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);

5. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją.Dokumentai teikiami iki 2023 m. birželio 1 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos departamento VATIS Prašymų teikimo modulį (skelbimo Nr. 88126). Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Skelbimo nuoroda Valstybės tarnybos portale.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu atranka@urm.lt.

Kontaktai:

+37052362528

bottom of page